معرفی انجمن

انجمن مهندسین مجری شهرستان آمل ، با هدف حمایت از حقوق اعضاء و حفظ حیثیت حرفه ای و شئون مهندسی، کمک در جهت مشاوره فنی به موسسات دولتی و خصوصی با هدف بهبود کیفیت ساخت و سازها، همکاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان آمل در جهت اجرای مصوبات فنی و تخصصی سازمان، نظارت بر کار اعضاء و راهنمایی آنها در جهت حسن اجرای کارها، کمک در انجام کارآموزی دانشجویان رشته های فنی و مهندسی ، ارائه خدمات رفاهی، علمی، فرهنگی و سیاحتی به اعضاء و همچنین تشکیل گردهمایی های علمی و فنی برای ارتقاء سطح دانش اعضاء و به روز نگهداشتن دانش مهندسی آنان مطابق با آخرین پیشرفتهای علمی و فنی، در آذر ماه سال 1384 تشکیل گردید. پس از آن در تاریخ 26/10/84 با تشکیل اولین جلسه هیئت مدیره عملا" انجمن ضمن تدوین و تصویب اساسنامه بصورت منظم و مدون فعالیت خود را آغاز نمود. در اجرای مصوبات مجامع عمومی انجمن و با هدف دادن شکل قانونی به ماهیـت انجـمن بر اسـاس مـاده 8 آئیـن نـامه ثبـت موسسـات غیـر تجـاری "موسسه انجمن مهندسین مجری شهرستان آمل" در تاریخ 24/3/86 تحت شماره 136 در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آمل به ثبت رسیده و در تاریخ 22/4/86 در شماره 18158 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی آگهی تاسیس آن درج شده است.

نظارت بر کار اعضاء و راهنمایی آنها در جهت حسن اجرای کارها