خانه » اساس نامه انجمن

اساس نامه انجمن

بسمه تعالي

اساسنامه انجمن مهندسان مجري شهرستان آمل

فهرست
فصل اول- تعاريف
فصل دوم- اهداف و وظايف انجمن
فصل سوم- هيأت مؤسس
فصل چهارم- اعضاء انجمن
فصل پنجم- امور مالي
فصل ششم- اركان انجمن
فصل هفتم- مجمع عمومي
فصل هشتم- هيأت مديره
فصل نهم- بازرسان
فصل دهم- انحلال انجمن

 فصل اول – تعريف
ماده۱- انجمن موسسه اي است علمي و فني و غير انتفاعي و به حزب و گروه خاصي وابسته نمي باشد.
تبصره ۱- از اين پس در اساسنامه كلمه انجمن همان انجمن مهندسان مجري شهرستان آمل مي باشد.
ماده۲- دفترمركزي موقت انجمن به نشاني شهر آمل- دفتر جامعه مهندسين مستقل مي باشد.
ماده۳- مدت فعاليت انجمن از تاريخ تأسيس (آذر ۱۳۸۴) بمدت نامحدود مي باشد.
فصل دوم – اهداف و وظايف انجمن:
ماده۴- اهم اهداف ، مسئوليتها و وظايف انجمن عبارتند از:
الف- حفظ و حمايت از حقوق اعضاء و حفظ حيثيت حرفه اي و شئون مهندسي
ب- تشكيل گردهمائيهاي علمي و فني براي ارتقاء سطح دانش اعضاء و بروز نگهداشتن دانش مهندسي آنان مطابق آخرين پيشرفتهاي علمي وفني جهان.
ج- كمـك در جهت مشـاوره فني به موسسات دولتـي و غيـر دولتي عام المنفعه در جهت بهبود ساخت و سازها و برنامه ريزيهاي لازم.
ح- همكاري با سازمان نظام مهندسي استان در جهت اجراي مصوبات فني- تخصصي سازمان.
د- تلاش و پيگيري در جهت اجراي مقررات ملي ساختمان.
چ- نظارت بر كار اعضاء و راهنمائي در جهت حسن اجراي كارها.
ظ- كمك در انجام كارآموزي دانشجويان رشته هاي فني مهندسي.
ي- ارائه خدمات رفاهي- علمي- فرهنگي و سياحتي جهت اعضاء.
فصل سوم – هيأت موسس:
هيأت موسس قبل از ثبت : ۱-مهندس سیامک سلامت پور ۲-مهندس محمد خانزاد ۳-مهندس مرتضی عبدالهی ۴-مهندس اصغر اسدپور ۵-مهندس حامد معتقدی
هيأت موسس عبارتند از:۱- مهندس محمد ملکی ۲- مهنـدس نواله توکلی – مهنـدس عابدن امانی۴- مهندس نصراله زارع۵ – مهندس بهروز هاشمی
تبصره ۱- هيأت موسسين انجمن بعد از تأسيس انجمن و معرفي هيأت مديره از بين خود و يا ديگر اعضاءمسئوليتي در انجمن نخواهند داشت.
فصل چهارم – اعضاي انجمن:
ماده ۵- كليه مهندسين كه داراي پروانه اجراء از سازمـان نظام مهندسـي مي باشنـد مي توانند بعضويت انجمن درآيند كه به عنوان عضو رسمي محسوب مي شوند.
ماده ۶- با حصول شرايط ذيل فرد داوطلب به عضويت رسمي انجمن در خواهد آمد:
الف- درخواست كتبي
ب- پذيرش اساسنامه و آئين نامه ها
پ- تحويل مدارك لازم به تشخيص هيأت مديره

ماده ۷ – نشاني اعلام شده اعضاء در دفتر انجمن ثبت و تا اعلام كتبي عضو در مورد تغيير آن نشاني ثبت شده معتبر خواهد بود.
ماده ۸ – در موارد زير عضويت خاتمه مي يابد:
الف- استعفاي كتبي عضو كه مورد موافقت هيأت مديره قرار گرفته باشد.
ب- با پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي
ماده ۹ – عضو مستعفي يا اخراج شده نمي تواند هيچگونه ادعائي اعم از مالي يا غير مالي از انجمن داشته باشد.
فصل پنجم – امور مالي
ماده ۱۰- هزينه انجمن از محل كمك اعضاء و هدايا تأمين مي شود. ميزان و نحوه كمك اعضاء به صورت حق عضويت و وروديه و متفرقه خواهد بود.
فصل ششم – اركان انجمن
ماده ۱۱- اركان انجمن شامل:
مجمع عمومي- هيأت مديره و بازرسان خواهد بود.
فصل هفتم – مجمع عمومي
ماده ۱۲- مجمع عمومي عاليترين مرجع تصميم گيري در انجمن مي باشد كه بصورت عادي يا فوق العاده تشكيل مي شود.
ماده ۱۳- مجمع عمومي عادي سالي يك بار در خرداد ماه هر سال تشكيل خواهد شد و در اين مجمع نحوه عملكرد خط مشي و ساير مسائل انجمن مطرح و اتخاذ تصميم مي گردد.
تبصره ۱- مجمع عمومـي فوق العـاده در صورت ضـرورت مي توانـد با تصويب هيئت مديـره يا درخواسـت كتبي بازرسان و يا درخواست كتبي يك چهارم اعضاء در هر زمان تشكيل گردد.
ماده ۱۴- تاريخ تشكيل و دستور جلسه مجمع عمومي بايد لااقل ۲۰روز قبل از تاريخ برگزاري جلسه كتبا به اعضاء اعلام گردد.
ماده ۱۵- مجمع عمومـي بالاترين مرجع تصميم گيري بوده و عزل و نصب اعضاي هيأت مديره و بازرسان و يا اعضاي انجمن و نيز تعيين خط مشي كلي انجمن از جمله وظايف خاص مجمع عمومي مي باشد و مصوبات مجمع عمومي در صورتيكه مغايرتي با قوانين جاري نداشته باشد براي كليه اعضاء حاضر و غايب در مجمع نافذ و لازم الاجراست.
تبصره ۱- يك نسخه از مصوبات مجمع عمومي براي اطلاع نظام مهندسي استان ارسال مي گردد.
ماده ۱۶- مجمع عمومي مي تواند در هر مورد تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به هيات مديره و يا به كميته اي مركب از اعضاي رسمي انجمن تفويض نمايد.
ماده ۱۷- حد نصاب رسميت جلسات مجمع عمومي حضور يك دوم اعضاي رسمي ( با تقريب اضافي) مي باشد و در صورت عدم حضور تعداد لازم جلسه براي بار دوم با هر تعداد از اعضاء شركت كننده رسميت خواهد داشت.
تبصره ۱- فاصله بين هر دو مجمع عمومي تجديد شده ۲۰ روز خواهد بود.
ماده ۱۸- مصوبات مجمع عمومي با اكثريت نسبي اعضاء رسمي حاضر معتبر خواهد بود.
ماده ۱۹- مصوبات مجمع عمومي بايد در دفتر هيأت مديره ثبت و به امضاي اعضاي رأي دهنده برسد.
تبصره ۱- رأي گيري در مجامع عمومي بصورت علني خواهد بود مگر در انتخابات و يا صلاحديد اعضاء بصورت كتبي برگزار گردد.
ماده ۲۰- وظايف مجمع عمومي عادي:
۱- انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرسان
۲- استماع و رسيدگي به گزارش هيأت مديره و بازرس يا بازرسان
۳- تعيين خط مشي كلي انجمن
۴- بررسي و تصويب پيشنهادات هيأت مديره
۵- تعيين عضو جانشين هيأت مديره طبق مندرجات ماده ۲۰
۶- تصويب ترازنامه و بودجه انجمن
۷- تعيين روزنامه كثير الانتشار جهت درج آگهي ها و دعوتنامه هاي انجمن
ماده ۲۱- وظايف مجمع عمومي فوق العاده:
۱- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه
۲- بررسي و تصويب انحلال انجمن
۳- عزل هيأت مديره انجمن
ماده ۲۲- مجامع عمومي توسط هيأت رئيسه اي مركب از يك رئيس و يك منشي و يك ناظر اداره مي شود.
تبصره ۱- اعضاي هيأت رئيسه با اعلام و قبولي نامزدي خود در مجمع انتخاب خواهند شد.
تبصره ۲- اعضاي هيأت رئيسه نبايد از بين كانديداهاي هيأت مديره و بازرسان باشند.
 فصل هشتم – هيأت مديره
ماده ۲۳- هيأت مديـره انجمن مسئول اداره انجمن و اجراي مصوبات مجامع عمومي و نظام مهندسي بوده و مركب از ۵ نفر عضو اصلي و ۱نفر عضو علي البدل مي باشد كه با رأي مستقيم اعضاي رسمي حاضر در مجمع عمومي و براي مدت ۲ سال انتخاب مي شوند.
ماده ۲۴- مصوبات هيأت مديره با حداقل ۳ رأي معتبر است.
تبصره ۱- عضو علي البدل در غياب اعضاي اصلي داراي حق رأي مي باشد.
ماده ۲۵- در صورت استعفاء يا خروج هريك از اعضاي اصلي هيأت مديره عضو علي البدل كه رأي بيشتري آورده باشد بعنوان عضو اصلي محسوب خواهد شد.
ماده ۲۶- هيأت مديره در اولين جلسه هر دوره از ميان اعضاي اصلي خود يك نفر رئيس، يك نفر نائب رئيس، يك نفر دبير، يك نفر خزانه دار و يك نفر مسئول روابـط عمومـي را براي مـدت يكسـال انتخاب خواهند نمود. پس از انقضاي مدت يكسال مجددا“ جهت تعيين سمت هاي مزبور رأي گيري و تجديد انتخاب بلا مانع خواهد بود.
ماده ۲۷- جلسات هيأت مديره معمولا يكبار در هفته تشكيل ولي با تصويب هيأت مديره قابل تغيير مي باشد.
ماده ۲۸- سه جلسه غيبت غير موجه (بدون اطلاع) و يا ده جلسه غيبت موجه در سال در حكم استعفاء عضو خواهد بود.
ماده ۲۹- اداره و مسئوليت انجمن بعهده هيأت مديره خواهد بود و كليه امور جاري اعم از استخدام يا عزل كارمند ـ هزينه هاي جاري و ديگر امور مربوطه بعهده هيأت مديره خواهد بود.
تبصره ۱- اقدامات هيأت مديره نبايد مغاير مصوبات مجامع عمومي باشد.
ماده ۳۰- كليه سفته ها و چكها و اسناد بهادار و تعهـد آور با دو امضـاء، امضـاي اول رئيس يا نائب رئيس هيئت مديره ، امضاي دوم خزانه دار با مهر انجمن معتبر خواهد بود.
ماده ۳۱- كليه نامه هاي رسمي انجمن با امضاي رئيس يا نائب رئيس هيئت مديره و مهر انجمن معتبر خواهد بود.
ماده ۳۲- هيئت مديره مي تواند در يك يا چند بانـك بـراي انجمـن افتتـاح حسـاب نموده و در صـورت لـزوم و با تصويب مجمع عمومي جهت اجراي اهداف مهم اعتبار يا وام اخذ نمايد.
ماده ۳۳- هيئت مديره مي تواند نسبت به تشكيل كميته هاي فني در كليه رشتـه هاي تخصصي ضمن تدوين آيين نامه مربوطه اقدام نمايد.
ماده ۳۴- رئيس هيئت مديره نماينده قانوني انجمن در برابر كليه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي و ساير مراجع بوده و مي تواند در موارد لزوم با تصويب هيئت مديره وكيل با حق توكيل و كارشناس انتخاب و هزينه آن را از حساب انجمن پرداخت نمايد.
تبصره ۱- هيأت مديره مي تواند از بين خود يا خارج يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عاملي انتخاب نموده و حدود اختيارات او را تعيين نمايد.
تبصره ۲- اگر مدير عامل عضو هيأت مديره باشد دوره مديريت عاملي او از مدت عضويتش در هيأت مديره بيشتر نخواهد بود.
ماده ۳۵- مدت تصدي هيأت مديره دوسال و بازرسان یک سال است كه پس از پايان دوره هيأت مديره موظف به برگزاري مجمع عمومي و تجديد انتخابات خواهد بود و تا انتخاب هيأت مديره قبلي مسئول خواهد بود.
فصل نهم – بازرسان
ماده ۳۶- وظايف بازرسان عبارت است از نظارت بر حسن اجراي امور انجمن اعم از مالي – اداري
ماده ۳۷- عده بازرسان انجمن يك نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل مي باشنـد كه توسط مجمع عمومي همزمان با هيأت مديره انتخاب مي شوند و مدت فعاليت آنان یک سال خواهد بود.
ماده ۳۸- بازرسان نواقص و نارسائيهـاي مشهـوده را ابتـدا به هيئت مديـره گزارش چنانچه نتيجه مطلوب حاصل نگرديد مراتب را به مجمع عمومي گزارش مي نمايد.
ماده ۳۹- بازرس مي تواند به شكايات اعضاء رسيدگي و مطابق ماده ۳۸ عمل نمايد.
ماده ۴۰- بازرس مي تواند بدون حق رأي در جلسات هيأت مديره شركت نمايد.
ماده ۴۱- در صورت استعفاء يا خروج عضو اصلي، عضو علي البـدل جايگزين و چنانچه عضو ديگري نيز مستعفي يا خارج شود اعضاي لازم به ترتيب تعـداد آراي بيشتـر مأخـوذه در مجمـع عمومـي تا پايـان همـان دوره انتخاب خواهند شد.
فصل دهم – انحلال انجمن
ماده ۴۲- انحلال انجمن بر اساس تصويب مجمع عمومي فوق العـاده و با آراي موافق سه چهارم كل اعضاءانجام مي شود.
ماده ۴۳- در صورت تصويب انحلال مجمع عمومي فوق العاده هيأت منصفه اي انتخاب و اين هيأت موظف خواهد بود راجع به كليه امور انحلال از جمله اموال منقول و غير منقول، اسنـاد و مـدارك انجمـن و غيـره و تحويـل آن به انجمن مهندسي كه بعدا“ تشكيل مي شود و يا اجراي هر تصميم متخذه ديگر توسط همان مجمع اقدام لازم را بعمل مي آورند.
ماده ۴۴- اين اساسنامه در ۱۰فصل و ۴۴ ماده و ۱۲ تبصره به تائيد مجمع عمومي رسيده است.
محل امضاء هيئت موسس:
۱- مهندس محمد ملکی ۲- مهندس نواله توکلی
۳- مهندس عابدین امانی ۴- مهندس نصر اله زارع
۵- مهندس بهروز هاشمی

محل امضاء اعضاء