آرشیو:هیئت مدیره

آخرین اخبار

ads
shadow

منتخبین هیئت مدیره سال 94

اعضای هئیت مدیره اصلی رئیس : مهندس مجتبی کمالی نائب رئیس : مهندس رضا سلیمانی خزانه دار : مهندس محمد ملکی دبیر: مهندس بهروز حیدری پرستار مسئول روابط عمومی : مهندس احمد شیرازی عضو علی البدل : مهندس حامد معتقدی باز ...

منتخبین هیئت مدیره سال 86

اعضای هیئت مدیره اصلی: رئیس: مهندس سیامک سلامت پور نائب رئیس: مهندس نواله توکلی خزانه دار: مهندس عابدین امانی دبیر: مهندس بهروز هاشمی مسئول روابط عمومی : مهندس نصراله زارع عضو علی البدل : مهندس محمد ملکی بازرس : ...

منتخبین هیئت مدیره سال 91

اعضای هئیت مدیره : اصلی: رئیس : مهندس محمد ملکی نائب رئیس : مهندس حامد معتقدی خزانه دار : مهندس رضا سلیمانی دبیر: مهندس علی اصغر حاتمی راد مسئول روابط عمومی : مهندس مجتبی کمالی عضو البدل : مهندس محمدرضا صالحی باز ...

منتخبین هیئت مدیره سال 88

اعضای هئیت مدیره اصلی: رئیس: مهندس محمد ملکی نائب رئیس: مهندس نوراله توکلی خزانه دار : مهندس عابدین امانی دبیر: مهندس علی اصغر حاتمی راد مسئول روابط عمومی : مهندس رضا سلیمانی عضو علی البدل: مهندس حامد معتقدی م ...

منتخبین هیئت مدیره سال 89

اعضای هیئت مدیره اصلی : رئیس : مهندس محمد ملکی نائب رئیس : مهندس نوراله توکلی خزانه دار : مهندس عابدین امانی دبیر:مهندس علی اصغر حاتمی راد مسئول روابط عمومی : مهندس رضا سلیمانی عضو علی البدل : مهندس حامد معتقدی ...

منتخبین هیئت مدیره سال 90

اعضای هئیت مدیره : اصلی: رئیس : مهندس محمد ملکی نائب رئیس : مهندس حامد معتقدی خزانه دار : مهندس رضا سلیمانی دبیر: مهندس علی اصغر حاتمی راد مسئول روابط عمومی : مهندس مجتبی کمالی عضو البدل : مهندس محمدرضا صالحی باز ...